در ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؟

در ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؟

اپلیکیشن فروشگاهی رایگان! مهم ترین نیاز کسب و کار امروز

ساخت اپلیکیشن فروشگاهی از چه زمانی تبدیل به نیاز کسب و کارها شد؟ در ﮔﺬﺷﺘﻪاي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎي روزﻣﺮه ﺧﻮد را از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮه اي، و ﭘﺲ از آن ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي، اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻧﺪاده و ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ.

ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎري از ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده و ﺳﺎﯾﻪي ﺗﺮس ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ راه ﺣﻞ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﺐ ” لزوم داشتن اپلیکیشن برای یک کسب وکار ” تیم تولید محتوای  Mteam به بررسی و یافتن پاسخی مناسب برای این سوال خواهد پرداخت .

با شروع دهه 90 شمسی و گسترش اینترنت همراه و ثابت در کشور، فروشگاه های اینترنتی بسیاری در قالب وبسایت در ایران بوجود آمدند و به رقابت به یکدیگر پرداختند . فروشگاههایی در حوزه های مختلف مانند حوزه خرده فروشی ، حوزه لوازم دیجیتال ، حوزه لوازم ورزشی ، و حتی حوزه مواد خوراکی و شوینده و … 

ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻣﯿﻠﻮ ﭘﯿﺸﺮوي اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺣﺪود 90 درصدی از اﯾﻦ ﺑﺎزار را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺳﻬﻢ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از بامیلو ﺑﻮد.

شروع رقابت ساخت اپلیکیشن فروشگاهی

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده در ﻓﻀﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه، ﻫﺮ دوي اﯾﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖوﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت دادﻧﺪ، اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازي اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. زﯾﺮا آﻣﺎرﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ  پایان دهه 90ﺷﻤﺴﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦِ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮاِن وﺳﯿﻠﻪي ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه اي رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

 اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﭘﺮوﻣﻮت و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي  روزﻣﺮه و ﻋﺎدي ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ. دیجی کالا و بامیلو علاوه بر ساخت اپلیکیشن فروشگاهی اندروید اختصاصی خود بلافاصله اپلیکیشن فروشگاهی ios را نیز روانه ی بازار کردند و حتی ﻧﺴﺨﻪ Mobile-Web  وب سایت های خود را کمتر گسترش دادند ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان را راﻏﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ. (مقاله  وب سایت یا اپلیکیشن اختصاصی؟ کدام برای کسب وکار من مناسب تر است؟ را بخوانید.)

ﺑﺴﯿﺎري از دﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦِ اﯾﻦ ﻣﺘﺪ، در ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪِن آنﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ. وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ، ﮐﻪ آنﻫﺎ را از دﯾﮕﺮ روشﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺴﺎزد، آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش، اﻣﮑﺎنِ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت درون اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ و ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﻮش ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ را ﻧﯿﺰ دارد.

ایده اپلیکیشن فروشگاهی

ﻗﻄﻌﺎً داﺷﺘِﻦ اﯾﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﯾﺪه اي ﺟﺬاب ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﻔﺘﮕﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ او را ﺑﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ و ﭘﺎك ﻧﮑﺮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.

شرکت طراحی اپلیکیشن موبایل ام تیم (Mteam Technology) ، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اپلیکیشن در کشور، با تجربه  تولید بیش از 1000 اپلیکیشن اندروید و ios ، پاسخگوی سوالات و راهنمایی و مشاوره شما در این زمینه میباشد. با ما در تماس باشید.

14 دیدگاه در “در ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؟

  1. ﯾﻦ روش ، اﻣﮑﺎنِ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت درون اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ و ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﻮش ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ را ﻧﯿﺰ دارد.
    موافقم

  2. داشتن اپلیکیشن برای فروشگاه ها از جهتی دسترسی مشتریان به محصولات و آگاهی از محصولات در فروشگاه ها را راحت تر میکند.

  3. در طراحی اپ فروشگاهی باید فروشگاه ها خدمات متفاوت تری ارائه دهند که از نظر مشتری جذاب باشد تا مشتری ترغیب به خرید از آن فروشگاه شود.

  4. بیشتر مشاغل دارن برای سهولت ارتباط با مشتریانشان اپلیکیشن میسازن این فقط مربوط به فروشگاه ها نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *