اولین هاب صادراتی محتوا رونمایی شد

اولین هاب صادراتی محتوا رونمایی شد

اولین هاب محتوای دیجیتال رونمایی شد، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در این مورد گفت: قرار اســت در کشور بســتری برای صادرات نرم افزار فراهم شود، از همین رو وجود چنین سامانه ای در کشــور از اهمیت بالایــی برخوردار است؛ ظرفیت هایی که در کشور از نظر نیروی انســانی و… وجود دارد، نشــان می دهد که اکنون بــرای صــادرات چنین مــواردی فرصت بســیار خوبی فراهم شده اســت. به گزارش اقتصــاد ملی در این مراسم رونمایی از اولین هاب محتوای دیجیتال صادراتی علی وحدت رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، مهدی محمــدی دبیر ســتاد اقتصاد دیجیتال، امیر ناظمی رئیس ســازمان فناوری اطلاعــات، محمدرضا طلایی رئیس کمیســیون فناوری اطلاعات و ارتباطاتات اتاق بازرگانی ایران و سرکندی موسس شرکت توسعه محتوای پارس دیجیتال حضور داشتند. در این مراسم دکتر علی وحدت اظهار کرد: قرار است در کشور بستری برای صادرات نرم افزار فراهم شــود، از همین رو وجود چنین سامانه ای در کشور بســیار مهم است. ظرفیت هایی که در کشور از نظر نیروی انســانی و… وجود دارد، نشان می دهد که اکنون برای صادرات چنین مواردی فرصت بسیار خوبی فراهم شدها ست. رئیس صنــدوق نوآوری و شــکوفایی، ادامــه داد: امیدواریم که تیم شــرکت توســعه محتوای پارس دیجیتال که بر روی این موضــوع کار کرده اند، بتوانند نتیجه مناســبی بگیرنــد و بتوانند به صادرات نرم افزار کمک کنند. وی در عین حال به مشکلات موجود در بحث صادرات نرم افزار در کشــور اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال مشکلاتی در خصوص صحت سنجی بحث صادرات در این حــوزه وجود داشــت که دفتر فناوری اطلاعــات وزارت صمت در این زمینه اقداماتی را شروع کرده و منتظر ارایه نتایج این اقدامات هستیم. وحدت تصریح کرد: صندوق نوآوری و شــکوفایی نیز خدمت به این پــروژه و پروژه هایی از این قبیــل را از وظایف اصلــی خــود می داند تا بتواند روند امور را تسهیل کرده و اثربخشی چنین فعالیت هایی را چند برابر کند؛ چرا که ما در حوزه های نرم افزاری ظرفیت های خوبی در کشور داریم. امیر سرکندی در آیین رونمایی ازاولین هاب صادرات محتوای دیجیتال که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: در سال گذشته همین موقع پنــل صادرات نرم افــزار در عصر تحریم را برگزار کردیم که امسال شاهد تشکیل اولین هاب صادرات نرم افزار با سرمایه گذاری خوبی هستیم. بنیانگزار مجموعه ام تیم افــزود: هم اکنون با راه اندازی هاب صادرات محتوای دیجیتال ســازوکار خوبی آماده شــده اســت تا محصولات تولیــدی داخل ایــران به راحتی واردبازارهای بینالمللی بشوند. وی با بیــان اینکه عرضــه محصولات دیجیتال در بازار بین الملل دارای وجه تمایزهایی با داخل کشور است، گفت: در بــازار بین الملل اولیــن نکته ای که وجــود دارد، این اســت که محصولات عرضه شــده پس از فروش پس گرفته می شوند چرا که اگر مشتری و خریدار از آن راضی نبود، باید وجه اخذ شــده بابت آن خدمت عودت داده شــود. وی افزود: رســالت هاب های صادراتی این است که مزایا و معایب رقابت در عرصه بین الملل را ارایه کند. سرکندی با بیان اینکه ایران بهشــت محتوا است، گفت: فرهنگ و ادب فارسی، فرهنگ مذهبی و منابع سرشــار و غنــی در حوزه های علمی مختلف از حوزه هایی است که می توان در آن به تولید محتوا و ارایه آن به بازارهای بین المللی پرداخت. موسس شــرکت توســعه محتوای بین المللی پــارس دیجیتال افــزود: قیمت پایین نیروی انســانی در ایران و تفاوت قیمت دلار از دیگر مزیت های رقابتی اســت که می تــوان به بازارهــای بین المللی ورود کرد. سرکندی با بیان اینکه تولید انیمیشن، محتوای ویدیویی و محتوای اپلیکیشــن از حــوزه هــای صادراتی ماست، گفت: گرفتن سفارش در عرصه بین الملل در حوزه تولید اپلیکیشن از دیگر برنامه هایی اســت که ما در آینده به آن مــی پردازیم. وی بــا بیان اینکه ما به دنبال صادرات نرم افزار به ســایر کشورها هســتیم، گفت: رسالت هاب ما در افزایش صادرات این اســت که از تولیدکننده نرم افزار هاب هیچ مبلغی دریافت نمی شود و تنها از فروش مبلغی به این هاب پرداخت خواهد شد. سرکندی گفت: محصولات ارایه شده در این سامانه مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس در بازارهای بین المللی عرضه و فروش آن انجام می شــود. وی با بیان اینکه ممنوع بودن خام فروشــی شعار ماست گفت: خام فروشی باعث می شود تا محصولات به قیمت پایین عرضه شده و این امر در مــورد نفت و بازار دیجیتال هیچ تفاوتی ندارد و صدق می کند. وی افزود: روش های درآمدزایی در این هاب به صورت فروش مستقیم، تبلیغات درون برنامه ای و فروش به پابلیشــرها است که می تواند به درآمدزایی خوبی منجر شــود. ســرکندی با بیان اینکه بازار اینفلوسرها در ایران به سمت بازار هجومی رود، گفت: در دنیا اینفلوسرها افرادی هستند که دارای تجربه تخصص هستند و به ارایه محتوا می پردازند که از آن کسب درآمد می کنند. وی افزود: فــروش ویدیوهای مســتند مربوط به ایران در بازارهای بین المللی می تواند به درآمدزایی خوبی منجر شود که کافی است فقط یک زیرنویس انگلیسی خوب برای آن انجام شــود. سرکندی گفت: برنامه ریزی ما در ایــن هاب صادراتی برای سال اول فروش یک میلیون دلار می باشد. هم اکنون ما توانسته ایم یک پروژه بین المللی نیز از کشــور ایلسند بگیریــم. وی افزود: شکســت خیلی از اســتارت آپ های ایران بــه خاطر این است که بسیاری از آنها به خاطر رقابت تخفیفات بیشتری را لحاظ می کنند و حاشیه سود خود را پایین می آورند که منجر به شکست آنها می شود. 

منبع: مشاهده pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *