گزارش خبری از نرم افزار موبایل قرار هفده

گزارش خبری از نرم افزار موبایل قرار هفده : نرم افزاری با همکاری ستاد اقامه نماز و شرکت ام تیم که در راستای ترویج فرهنگ نماز ارائه گردیده است