در ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؟

در ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؟

اپلیکیشن فروشگاهی رایگان! مهم ترین نیاز کسب و کار امروز

ساخت اپلیکیشن فروشگاهی از چه زمانی تبدیل به نیاز کسب و کارها شد؟ در ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد را از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای، و ﭘﺲ از آن ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻧﺪاده و ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ.

ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده و ﺳﺎﯾﻪی ﺗﺮس ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ راه ﺣﻞ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺳﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ ” لزوم داشتن اپلیکیشن برای یک کسب وکار ” تیم تولید محتوای  Mteam به بررسی و یافتن پاسخی مناسب برای این سوال خواهد پرداخت .

با شروع دهه ۹۰ شمسی و گسترش اینترنت همراه و ثابت در کشور، فروشگاه های اینترنتی بسیاری در قالب وبسایت در ایران بوجود آمدند و به رقابت به یکدیگر پرداختند . فروشگاههایی در حوزه های مختلف مانند حوزه خرده فروشی ، حوزه لوازم دیجیتال ، حوزه لوازم ورزشی ، و حتی حوزه مواد خوراکی و شوینده و … 

ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻣﯿﻠﻮ ﭘﯿﺸﺮوی اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺣﺪود ۹۰ درصدی از اﯾﻦ ﺑﺎزار را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺳﻬﻢ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از بامیلو ﺑﻮد.

شروع رقابت ساخت اپلیکیشن فروشگاهی

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده در ﻓﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه، ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖوﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت دادﻧﺪ، اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. زﯾﺮا آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ  پایان دهه ۹۰ﺷﻤﺴﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦِ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮاِن وﺳﯿﻠﻪی ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

 اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﭘﺮوﻣﻮت و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی  روزﻣﺮه و ﻋﺎدی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ. دیجی کالا و بامیلو علاوه بر ساخت اپلیکیشن فروشگاهی اندروید اختصاصی خود بلافاصله اپلیکیشن فروشگاهی ios را نیز روانه ی بازار کردند و حتی ﻧﺴﺨﻪ Mobile-Web  وب سایت های خود را کمتر گسترش دادند ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان را راﻏﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ. (مقاله  وب سایت یا اپلیکیشن اختصاصی؟ کدام برای کسب وکار من مناسب تر است؟ را بخوانید.)

ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦِ اﯾﻦ ﻣﺘﺪ، در ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪِن آنﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ. وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ، ﮐﻪ آنﻫﺎ را از دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺴﺎزد، آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش، اﻣﮑﺎنِ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت درون اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ و ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﻮش ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ را ﻧﯿﺰ دارد.

ایده اپلیکیشن فروشگاهی

ﻗﻄﻌﺎً داﺷﺘِﻦ اﯾﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﯾﺪه ای ﺟﺬاب ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﻔﺘﮕﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ او را ﺑﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ و ﭘﺎک ﻧﮑﺮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.

شرکت طراحی اپلیکیشن موبایل ام تیم (Mteam Technology) ، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اپلیکیشن در کشور، با تجربه  تولید بیش از ۱۰۰۰ اپلیکیشن اندروید و ios ، پاسخگوی سوالات و راهنمایی و مشاوره شما در این زمینه میباشد. با ما در تماس باشید.

14 دیدگاه در “در ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؟

  1. ﯾﻦ روش ، اﻣﮑﺎنِ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت درون اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ و ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﻮش ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ را ﻧﯿﺰ دارد.
    موافقم

  2. در طراحی اپ فروشگاهی باید فروشگاه ها خدمات متفاوت تری ارائه دهند که از نظر مشتری جذاب باشد تا مشتری ترغیب به خرید از آن فروشگاه شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *