در ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؟

در ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؟

در ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ، ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد را از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ، و ﭘﺲ از آن ، ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ، اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻧﺪاده و ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ.

ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده و ﺳﺎﯾﻪی ﺗﺮس ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ راه ﺣﻞ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺳﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ ” لزوم داشتن اپلیکیشن برای یک کسب وکار ” تیم تولید محتوای  Mteam به بررسی و یافتن پاسخی مناسب برای این سوال خواهد پرداخت .

با شروع دهه ۹۰ شمسی و گسترش اینترنت همراه و ثابت در کشور ،  فروشگاه های اینترنتی بسیاری در قالب وبسایت در ایران بوجود آمدند و به رقابت به یکدیگر پرداختند . فروشگاههایی در حوزه های مختلف مانند حوزه خرده فروشی ، حوزه لوازم دیجیتال ، حوزه لوازم ورزشی ، و حتی حوزه مواد خوراکی و شوینده و … 

ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻣﯿﻠﻮ ﭘﯿﺸﺮوی اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺣﺪود ۹۰ درصدی از اﯾﻦ ﺑﺎزار را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ، ﺳﻬﻢ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻗﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده در ﻓﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه ، ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖوﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت دادﻧﺪ ، اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. زﯾﺮا آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ  پایان دهه ۹۰ﺷﻤﺴﯽ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦِ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮاِن وﺳﯿﻠﻪی ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ، ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ، ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﭘﺮوﻣﻮت و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی  روزﻣﺮه و ﻋﺎدی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ. ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ Mobile-Web  وب سایت های خود را کمتر گسترش داده  ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان را راﻏﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦِ اﯾﻦ ﻣﺘﺪ ، در ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪِن آنﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ. وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ، ﮐﻪ آنﻫﺎ را از دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺴﺎزد ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ، اﻣﮑﺎنِ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت درون اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ و ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﻮش ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ را ﻧﯿﺰ دارد.

ﻗﻄﻌﺎً داﺷﺘِﻦ اﯾﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﯾﺪه ای ﺟﺬاب ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﻔﺘﮕﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ او را ﺑﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ و ﭘﺎک ﻧﮑﺮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.

شرکت طراحی اپلیکیشن موبایل ام تیم (Mteam Technology) ، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اپلیکیشن در کشور، با تجربه  تولید بیش از ۱۰۰۰ اپلیکیشن اندروید و ios ، پاسخگوی سوالات و راهنمایی و مشاوره شما در این زمینه میباشد. با ما در تماس باشید .

14 دیدگاه در “در ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *